MP37 "Pozytywka"
Bohater Tygodnia
Główne Założenia Projektu:

Projekt „Bohater Tygodnia” zakłada artystyczną aktywizację całej społeczności przedszkolnej Miejskiego Przedszkola Nr 37 „POZYTYWKA” w Zielonej Górze: 280 dzieci, ich rodziców, kadry pedagogicznej i całego personelu. Objęty projektem rodzaj działalności ma charakter zajęć dodatkowych organizowanych przez nauczycieli MP-37 w formie pracy wolontariackiej.

Założeniem Projektu jest zmotywowanie i zainteresowanie dzieci poznaniem świata, najbliższego środowiska. Dzięki Projektowi dzieci czują się w pełni członkami grupy, uczą się obdarzać uwagą innych, zacieśniają więzi rodzinne, a współpraca rodziców, dziadków, dawnych pracowników, absolwentów placówki z przedszkolem staje się efektywniejsza.

Projekt niniejszy zakłada zaktywizowanie i uatrakcyjnienie prowadzonej już w naszej placówce dodatkowej artystycznej działalności przez wzbogacenie bazy intelektualnej i materialnej.

Ma też na celu ożywienie kreatywnych działań teatralnych, plastycznych i literackich wśród całego środowiska przedszkolnego Zielonej Góry, co doprowadzić ma do jego promocji, integracji, dowartościowania oraz szerzenia idei pracy wolontariackiej, a także wzbogacenie bazy dydaktycznej o nowe technologie multimedialne i wykorzystanie ich w codziennej pracy placówki.

W ramach ost. Punktu zostanie utworzone tzw. „Bajkowe Kino Malucha” -Rodzice małych dzieci będą mieli szansę odbyć sentymentalną podróż w krainę własnego dzieciństwa, dzięki starym bajkom, które ich dzieci też lubią oglądać. Okazuje się, że wielu współczesnych kilkulatków zna bajki z czasów dzieciństwa swoich rodziców i chętnie je ogląda. Niektórzy dorośli całkowicie zrezygnowali z puszczania dzieciom współczesnych produkcji, stawiając wyłącznie na stare bajki. Retro-kreskówki są modne, w pewnych kręgach nawet nie wypada oglądać innych, a niektóre kina szczycą się ofertą rodzinnych poranków filmowych, które wabią widzów repertuarem pamiętającym lata 70. i 80. ubiegłego wieku. Nasza propozycja ma przybliżyć współczesnym przedszkolakom bajki ich rodziców i dziadków i tym samym wzmacniać i budować rodzinne więzi na nowo.

Niewiele jest też w naszym mieście imprez, projektów czy innych działań angażujących całe środowisko placówek wychowania przedszkolnego i pokazujących w szerokim spektrum dokonań artystycznych ich twórcze możliwości. Wieloletnie obserwacje składają też do wniosku, iż środowisko przedszkolne jest słabo zintegrowane, czuje się niedocenione, z jednoczesnym niewielkim na zielonogórskiej arenie kulturalnej zaznaczeniem swej obecności i realizowanej pracy o charakterze wolontariatu.

Obserwujemy również potrzeby rozwijania wśród dzieci następujących potrzeb i zdolności:
- rozwijanie postawy tolerancji i szacunku do drugiego człowieka,
- ukazanie różnorodności grupy,-skupianie dziecka uwagi na kolegach,
- wzajemne i bliższe poznanie się,
- budowanie potrzeby własnej wartości.
- wzmacnianie więzi rodzinnych, wielopokoleniowych, ukazywanie wartości jaką jest rodzina wielopokoleniowa.
- wprowadzanie multimediów do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych.

Zrealizowanie opisywanego projektu spowoduje zaktywizowanie, poszerzenie i wzbogacenie warunków prowadzenia zajęć artystycznych w Miejskim Przedszkolu Nr 37 „POZYTYWKA” w Zielonej Górze. Będzie to skutkowało nasileniem kreatywności, pomysłowości, zespołowości w pracy w zakresie realizacji kluczowej w znaczeniu części „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego” jakim jest niewątpliwie „Wychowanie przez sztukę”, wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji:

1. Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań i umiejętności dzieci uczęszczających do placówki.
2. Zaangażowanie rodziców we wspólne tworzenie z dziećmi oraz życie przedszkola.
3. Uwrażliwienie całej przedszkolnej społeczności na różne formy sztuki, propagowanie kreatywności i odwagi w prezentowaniu swoich pasji.
4. Zainteresowanie dzieci poznaniem świata i najbliższego środowiska, zacieśnienie więzi rodzinnych i lepsza i efektywniejsza współpraca z przedszkolem
5. Prezentacja dokonań przedszkolnych teatrów (Teatru Dziecięcego „Krasnale”, Teatru Rodziców „Marcepan”), grupy tanecznej „Wiercipięty”, pracowni plastycznej w ramach dorocznego festynu „Mamo, Tato! Bawmy się razem!” otwartego dla placówek przedszkolnych Zielonej Góry. (Wymienione grupy artystyczne prowadzone są w MP-37 przez nauczycieli w ramach wolontariatu.)
6. Aktywizacja działań plastycznych, literackich, zabawowych w placówkach przedszkolnych w oparciu o baśniową literaturę dziecięcą.
7. Zmotywowanie i zainteresowanie dzieci- Poruszane są wątki tematyczne związane z autentycznym światem przeżyć wewnętrznych dzieci. Personalizacja, jaka towarzyszy dziecku podczas świętowanie Tygodnia Bohatera sprawia, że dzieci będą wysoce zmotywowane, bowiem wszystkie z niecierpliwością oczekiwać będą nadejścia tygodnia, w którym one będą bohaterami.
8. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i rodziców.
9. Promocja Przedszkola na arenie kulturalnej Zielonej Góry - stworzenie wizerunku zielonogórskiego przedszkola jako placówki oferującej rozszerzoną edukację artystyczną.
10. Współdziałanie, dowartościowanie, integracja środowisk w ramach niniejszego projektu.